:::ระบบบุคลากรโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด:::
หัวหน้าสายชั้น มัธยมศึกษาปีที่2
ชื่อ-นามสกุล
: นายสมชาย อุนาสิทธิ์
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
บุคลากรสายชั้น มัธยมศึกษาปีที่2
ชื่อ-นามสกุล
: นายชวาล ธนสีลังกูร
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นางจิดาภา ลายโถ
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นางกรรณิการ์ ประชุมวรรณ
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นางธิดา แว่นประชา
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นางสาวกรวไล พฤกษชาติ
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
: