:::ระบบบุคลากรโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด:::
หัวหน้าสายชั้น ประถมศึกษาปีที่5
ชื่อ-นามสกุล
: นางพึงจิต โสภาพล
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
บุคลากรสายชั้น ประถมศึกษาปีที่5
ชื่อ-นามสกุล
: นายทวี บุญคุ้ม
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นางเบญจรัตน์ นันทเสน
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นางสาวรัชนีย์ ดวงประทุม
ตำแหน่ง
: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
: กศ.ม เทคโนโลยีการศึกษา
ติดต่อ
: 0879496151
ชื่อ-นามสกุล
: นางสาวณัติจรี แสงพันธุ์
ตำแหน่ง
: ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
: