:::ระบบบุคลากรโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด:::
หัวหน้าสายชั้น ประถมศึกษาปีที่2
ชื่อ-นามสกุล
: นางทับทิม บัวเผื่อน
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
บุคลากรสายชั้น ประถมศึกษาปีที่2
ชื่อ-นามสกุล
: นายอาจิต สังฆะมณี
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นายสง่า ชัยพิมล
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นางสุภัทรา รัตนจันทร์
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นางอบเชย จันทวารี
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
: