:::ระบบบุคลากรโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด:::
บุคลากรสายชั้น บุคลากรทางการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
: นางสาวภัทราภรณ์ อัฒจักร
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นายณัฐพงศ์ บุญใหญ่
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นางสาววศยา เอกวิลัย
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นางสาวอรอนงค์ ศรีรับขวา
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นายสนั่น วินทะไชย
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นายสมนึก มูลมาตย์
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นายมังกร จอมทรักษ์
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นายนาวี มูลทัศน์
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
: