:::ระบบบุคลากรโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด:::
หัวหน้าสายชั้น อนุบาล
ชื่อ-นามสกุล
: นางสุจิตรา ประเสริฐสังข์
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
บุคลากรสายชั้น อนุบาล
ชื่อ-นามสกุล
: นางยุพิน บุตรน้ำเพชร
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นางสุวะพร บุญวิเศษ
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นางมะลิทอง วงศ์คำจันทร์
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นางกฤตยา ปริพุฒ
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นางวาลิพิณ หงส์จันทร์ภู
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
ชื่อ-นามสกุล
: นางสุธารา มะลิยา
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
: