:::ระบบบุคลากรโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด:::
1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล
: นายสุทัศน์ อนุพันธ์
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา
: การบริการศึกษา
ติดต่อ
:
2. รองฯการฝ่ายวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล
: นางกันตา ปิติบุญญา
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
: กศม.บริหารการศึกษา
ติดต่อ
:
3.รองฯฝ่ายงบประมาน
ชื่อ-นามสกุล
:
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
4.รองฯฝ่ายบริหารทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล
: นายวิเลิศ ไชยมี
ตำแหน่ง
:
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
:
5.รองฯฝ่ายบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล
:
ตำแหน่ง
: รองฯฝ่ายบุคคล
วุฒิการศึกษา
:
ติดต่อ
: