งานวันเด็กแห่งชาติ 2563 (14 ม.ค. 2563)
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 

ความคิดเห็นของอัลบัม. . .